Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

texturally /'tekst∫ərəli/  

  • Phó từ
    về mặt kết cấu