Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primer /'praimə[r]/  

 • Danh từ
  (cũ)
  sách vỡ lòng; sách nhập môn
  Danh từ
  sơn lót
  ngòi nổ, kíp nổ

  * Các từ tương tự:
  primero, primerval