Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    sự thủ đắc dữ kiện, ngành thu nạp dữ liệu