Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

figure /'figə[r]/  /'figjər/