Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dạng người; thể chất
  a man of strong physique
  một người có thể chất khỏe

  * Các từ tương tự:
  physiqued