Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Anh, khẩu ngữ)
  gã, anh chàng
  he's an odd bod
  hắn là một gã kỳ quặc

  * Các từ tương tự:
  bode, bodeful, bodega, bodement, bodgie, bodhidharma, bodhisattva, bodice, bodied