Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhánh cây
  họ dùng nhánh cây khô để nhóm lửa
  Động từ
  (-gg-) (Anh, khẩu ngữ)
  hiểu, nắm được, nhận ra
  tôi sớm hiểu ra ai đã bảo cho họ biết

  * Các từ tương tự:
  twiggy