Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tendril /'tendrəl/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    tua quấn (của cây leo)