Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cành liễu (để đan lát)