Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cành nhỏ; nhánh nhỏ