Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhánh con
  a sprig of parsley
  một nhánh con mùi tây
  một nhánh con tầm gửi cho lễ Giáng sinh

  * Các từ tương tự:
  spriggy, spright, sprightful, sprightliness, sprightly