Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conformation /,kɒnfɔ:'mei∫n/  

  • Danh từ
    hình thái cấu tạo, hình thù

    * Các từ tương tự:
    conformational, conformationally