Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bức tượng
  erect a statue of the king on a horse
  dựng tượng ông vua cưỡi ngựa

  * Các từ tương tự:
  statued, statuesque, statuesqueness, statuette