Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồng thanh
  màu đồng thanh (nâu đỏ)
  tác phẩm nghệ thuật bằng đồng thanh
  huy chương đồng
  Động từ
  làm sạm màu đồng thanh
  một khuôn mặt sạm nắng
  Tính từ
  bằng đồng thanh; có màu đồng thanh

  * Các từ tương tự:
  Bronze Age, bronze medal, bronzer