Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bronze medal /,brɒnz 'medl/  

  • huy chương đồng