Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

biblical /'biblikl/  

  • Tính từ
    [thuộc] kinh thánh
    biblical language
    ngôn ngữ kinh thánh