Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

statuette /stæt∫ʊ'et/  

  • Danh từ
    bức tượng nhỏ