Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nghệ thuật điêu khắc; nghệ thuật chạm trổ
  công trình điêu khắc, công trình chạm trổ
  a sculpture of Vennus
  một công trình điêu khắc Vệ nữ
  Động từ
  (cách viết khác sculpt) điêu khắc; chạm trổ
  sculpture a statue out of hard wood
  chạm trổ bằng một bức tượng bằng gỗ cứng
  nặn thành tượng; tạc thành tượng
  sculpture the clay into a vase
  nặn đất sét thành một chiếc bình
  trang trí bằng hình chạm trổ
  những chiếc cột trang trí bằng hình chạm trổ
  là nhà điêu khắc tạo ra những hình điêu khắc; học nghề điêu khắc

  * Các từ tương tự:
  sculpturesque