Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sculpturesque /skʌlptʃə'resk/  

  • Tính từ
    như điêu khắc, như chạm trổ; như một pho tượng