Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    như sculpture

    * Các từ tương tự:
    sculptor, sculptress, sculptural, sculpture, sculpturesque