Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caryatid /,kæri'ætid/  

  • Danh từ
    (kiến trúc) cột tượng nữ

    * Các từ tương tự:
    caryatidal