Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

data bank /'deitə bæηk/  

  • (máy điện toán)
    ngân hàng dữ liệu