Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gramophone /'græməfoun/  

  • Danh từ
    (cũ)
    như record player