Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của tiếng Latinh curriculum vitae)
    lý lịch