Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều memento hoặc mementoes)
    vật lưu niệm

    * Các từ tương tự:
    mementoes