Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của long playing)
    quay lâu hết (30 phút mỗi mặt) (nói về đĩa hát…)

    * Các từ tương tự:
    lpo, lpt