Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đài tưởng niệm, tượng tưởng niệm, bia tưởng niệm; lễ tưởng niệm
  this statue is a memorial to a great stateman
  bức tượng này là tượng tưởng niệm một vị chính khách lớn
  buổi lễ nhà thờ là để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc thảm hoạ
  a memorial sculpture
  bức chạm tưởng niệm

  * Các từ tương tự:
  Memorial Day, memorialisation, memorialise, memorialist, memorialization, memorialize