Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều memoranda hoặc memorandums)
  sổ ghi, sổ tay
  thư báo
  bị vong lục
  bản thoả thuận viết (chứ không phải nói miệng)