Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đứa bé, đứa trẻ, trẻ con
  người đàn bà nhỏ bé, người đàn bàn mảnh dẻ
  a chit of a girl
  con ranh con, con oắt con
  Danh từ
  mầm, manh nha
  Danh từ
  (chitty) /'tʃiti/
  giấy phép
  giấy chứng nhận, chứng chỉ
  phiếu thanh toán
  giấy biên nhận, giấy biên lai
  thư ngắn
  farewell chit
  (quân sự), (từ lóng) giấy về nghỉ phép