Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác (từ Mỹ) disk /'disk/)
  đĩa
  the moon's disc
  đĩa mặt trăng
  disc storage
  bộ nhớ trên đĩa (máy điện toán)
  recordings on disc
  bản ghi trên đĩa
  slipped disc
  (y học) thoát vị đĩa ống

  * Các từ tương tự:
  disc [audio/video/data (compact) discs], disc brake, disc harrow, disc jockey, disc player, discalceate, discalceated, discalced, discard