Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

record-breaking /'rekɔ:d breikiŋ/  

  • Tính từ
    phá kỷ lục