Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • đựa compact

    * Các từ tương tự:
    CD (compact disk/disc), cd-i, CD-ROM, CD-ROM drive, CD-ROM player, cdev, Cdr, Cdre, cdt