Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác Cmdre) (viết tắt của Commodore)
    chuẩn đô đốc hải quân Anh