Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt)
    giờ ban ngày ở khu vực trung tâm (Central Daylight Time)