Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác Cmdr) (viết tắt của Commander)
    trung úy hải quân Anh

    * Các từ tương tự:
    Cdre