Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) đĩa CD với bộ nhớ chỉ đọc

    * Các từ tương tự:
    CD-ROM drive, CD-ROM player