Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  việc làm, hành động, hành vi
  hành động anh hùng
  in word and deed
  bằng lời nói và bằng việc làm
  (luật học) (thường số nhiều) văn bản; chứng thư

  * Các từ tương tự:
  deed of covenant, deed pool, deed-poll