Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kỳ công
    những kỳ công chói lọi của kỹ thuật

    * Các từ tương tự:
    feather, feather merchant, feather-bed, feather-brain, feather-brained, feather-broom, feather-brush, feather-dresser, feather-driver