Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feather-brain /'feðəhed/  

  • -brain) /'feðəbrein/* danh từ
    người ngu ngốc, người đần độn

    * Các từ tương tự:
    feather-brained