Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chổi lông; phất trần