Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feather-bed /feDə 'bed/  

  • nệm nhồi lông chim
    Động từ
    giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho
    chúng ta đã từng được tạo điều kiện thuận lợi nên bây giờ chúng không đương đầu được với khó khăn