Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phonograph /'fəʊnəgrɑ:f/  

  • Danh từ
    (cũ)
    máy hát, kèn hát

    * Các từ tương tự:
    phonographer, phonographic, phonographically, phonographist, phonography