Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transaction /træn'zæk∫n/  

 • Danh từ
  việc [được] giao dịch
  transaction on the Stock Exchange
  những việc giao dịch tại thị trường chứng khoán
  transaction of something
  sự giao dịch
  transaction of business
  sự giao dịch kinh doanh
  transactions
  kỷ yếu hội nghị (của một hội khoa học)

  * Các từ tương tự:
  Transaction motives, Transactions approach, Transactions balances, Transactions costs, Transactions demand for money, Transactions motive for holding money, Transactions velocity of circulation