Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Transactions balances   

  • (Kinh tế) Các số dư giao dịch