Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Transactions approach   

  • (Kinh tế) Phương pháp giao dịch.
    Tên phiên bản của Newcomb và Fisher về THUYẾT ĐỊNH LƯỢNG TIỀN