Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Transactions demand for money   

  • (Kinh tế) Cầu về tiền giao dịch
    Một động cơ đòi hỏi có tiền để phục vụ mục đích giao dịch, nghĩa là thanh toán và nhận thanh toán, sử dụng tiền với chức năng của nó là phương tiện trao đổi