Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Transactions motive for holding money   

  • (Kinh tế) Động cơ giữ tiền để giao dịch