Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

negotiation /ni,gəʊ∫i'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự điều đình, sự thương lượng; sự đàm phán
    be in negotiation with somebody
    thương lượng với ai
    mở một cuộc thương lượng với ai