Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các chi phí giao dịch
    Các chi phí không phải giá phát sinh trong khi trao đổi hàng hoá và dịch vụ