Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Transactions velocity of circulation   

  • (Kinh tế) Tốc độ lưu thông giao dịch